Učebný proces

Spôsob výučby v našej škole sa odvíja od samotného dieťaťa a jeho individuálnych potrieb a potrieb jeho rodiny, aby tu zostal zachovaný vzťah rodina – dieťa – škola. Pomocou aktuálneho vývinového dotazníka sa s pomocou rodičov určia krátkodobé i dlhodobé ciele, ktoré chceme prioritne u dieťaťa dosiahnuť.

Podľa odporúčaní osnov ministerstva školstva pripadá na našej škole na dve deti pripadá jeden pedagóg – to znamená, že každému dieťaťu sa môže/musí učiteľ venovať s maximálnou pozornosťou. Deti sa zväčša vzdelávajú podľa individuálnych študijných plánov, ktoré tvorí učiteľ v úzkej spolupráci s rodičmi a odborníkmi.

Pri práci s dieťaťom hľadáme najvhodnejšiu z dostupných metód vhodných na výučbu detí s autizmom (ABA, Teacch behaviorálny prístup, princípy Son–rise a Handle terapie a iné).

V rámci terapií môžeme spomenúť muzikoterapiu, fyzioterapiu, arteterapiu, hipoterapiu a plávanie.

Na škole postupujeme podľa platných učebných plánov a osnov schválených Ministerstvom školstva SR. Platná pedagogická dokumentácia vydaná Ministerstvom školstva SR  je zverejnená na internetových stránkach Štátneho pedagogického ústavu www.statpedu.sk

        

Vzdelávací program pre žiakov s autizmom alebo ďalšími

pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím

ISCED 1– primárne vzdelávanie

Vzdelávací program ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu

schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009.