Súkromná spojená škola

Súkromná spojená škola vznikla spojením dvoch organizačných zložiek, a to Súkromnej základnej školy s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom a Súkromnej praktickej školy dňa 1.1.2017.

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom začala svoju činnosť v septembri 2007v priestoroch časti františkánskeho kláštora. Vzhľadom na to, že nám každoročne pribudlo veľa nových žiakov, boli sme nútení presťahovať sa do väčšej budovy, na Vodárenskej ulici 3, bývalý domov mládeže, kde v súčasnosti sídlime spolu s ďalšími organizáciami, ktorých činnosť je ale navzájom úzko prepojená. Organizačnými zložkami Súkromnej spojenej školy sú:

1.     Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom, ktorej zriaďovateľkou je Mgr. Eva Turáková, začala svoju činnosť v septembri 2007.

2.     Súkromná praktická škola, ktorá svoju činnosť začala 1.9.2015 a poskytuje výchovno-vzdelávacie služby žiakom po ukončení povinnej školskej dochádzky, kde sa učia jednoduchým pracovným zručnostiam.

Súčasťou Súkromnej spojenej školy je:

1.     Súkromný  školský klub detí

2.     Súkromné Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.

Naša materská škola otvára každoročne 4 triedy pre deti s diagnózou autizmus, o ktoré sa starajú 4 špeciálne pedagogičky a  4 asistentky. Do materskej školy prijímame deti od 2,5roka a trvá do 6 roku života dieťaťa.

 V základnej škole máme deti od prípravného ročníka až po 9. ročník. Naše organizácie navštevujú deti z Prešova a okolia /Bardejov, Gelnica,  Vranov, Humenné, Svidník .../o ktorých sa stará kolektív  pedagogických zamestnancov, mnoho dobrovoľníkov a študentov, ktorí sú u nás na absolventskej praxi, dobrovoľníckej službe či odbornej praxi. Mnohé z detí majú okrem autizmu pridruženú mentálnu retardáciu, DMO, Downov syndróm,  Rettov syndróm, hyperkinetickú poruchu alebo dezintegračnú poruchu.

Súčasťou školy je aj Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, ktoré našim žiakom a klientom, ale aj klientom z celého východu poskytuje diferenciálno-diagnostické služby, poradenstvo, terapie.

Všetky deti sa vzdelávajú na základe individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý sa každé tri mesiace mení na základe rediagnostiky a prispôsobuje potrebám a možnostiam detí.

Hlavnou metódou vo vyučovaní je Teacch program, ale využívame aj prvky ABA, Handle terapie a na nácvik komunikácie komunikačnú stratégiu PECS /obrázkový výmenný systém/.  Súčasťou vyučovania sú aj vyššie spomenuté terapie. Zúčastňujeme sa rôznych projektov a školení, ktoré nám môžu pomôcť zlepšovať našu prácu. Raz je predkladateľom škola, inokedy Francesco-regionálne centrum, oba subjekty ale pracujú v súčinnosti a napomáhajú tak tým, pre ktorých tu sú – deťom a dospelým s autizmom

Vďaka projektom dokážeme vybaviť našu školu moderným zariadením, získavame granty na tvorbu didaktických pomôcok, terénnu prácu v rodinách a špeciálne počítačové programy. Spolupracujeme s viacerými školami, ktoré vzdelávajú deti s autizmom na Slovensku. V rámci medzinárodnej spolupráce a prostredníctvom projektov Comenius a Erasmus+ rozvíjame spoluprácu so špeciálnymi školami s podobným zameraním a pracujeme na overovaní metodík a hľadáme možnosti pre našich žiakov a hlavne ich budúcnosť a možnosť fungovať, pracovať a žiť aj po ukončení povinnej školskej dochádzky. V rámci projektov sme spolupracovali a spolupracujeme so školami v krajinách ako : Anglicko, Chorvátsko,Turecko, Poľsko, Slovensko, Grécko a Rumunsko. Zúčastňujeme sa aktívnou účasťou  celoslovenských aj medzinárodných konferencií, školení pre širokú odbornú verejnosť a rodičov, ktoré aj organizujeme.

Odborne zastrešujeme celý Prešovský kraj. Poskytujeme diagnostické a poradenské služby ľuďom z bližšieho aj vzdialenejšieho okolia, sme školiacim pracoviskom aj pre študentov Prešovskej univerzity a katolíckej univerzity v Ružomberku.

 

 

 

 

V budove sídlia ďalšie organizácie, s ktorými má škola úzko prepojenú činnosť a spoluprácu:

 

 

1. Francesco-regionálne autistické centrum, občianske združenie, ktoré je poskytovateľom kontinuálneho inovačného vzdelávania v oblasti autizmu akreditovanom Ministerstvom školstva SR a ďalších školiacich neakreditovaných vzdelávaní a seminárov. Francesco je zároveň zriaďovateľom a prevádzkovateľom Autcafé, kaviarne, ktorá zamestnáva mladých ľudí s diagnózou autizmus a umožňuje im v chránenom prostredí pracovať a tak sa rozvíjať a mať budúcnosť. Štatutárom zariadenia je Mgr. Eva Turáková.

2. Krajské autistické centrum Prešov, n.o, ktorého zriaďovateľom je VÚC a Francesco- regionálne autistické centrum,  je špecializovaným zariadením s týždennou pobytovou formou pre deti a dospelých klientov s autizmom s momentálne obsadenou kapacitou 9 miest. Riaditeľkou je Mgr. Eva Turáková. Okrem týždennej pobytovej formy prevádzkuje aj ambulantnú formu, kde majú možnosť klienti hlavne v popoludňajších hodinách tráviť čas spolu s ostatnými kamarátmi a kde sa im poskytuje sociálna rehabilitácia, ergoterapia, voľnočasové a relaxačné aktivity v štruktúrovanom a chránenom prostredí kvalifikovanými terapeutmi.

3. Centrum včasnej intervencie bolo založené s úmyslom poskytovať včasnú stimuláciu a pomoc deťom s ohrozeným vývinom od narodenia a hlavne celej rodine. CVI úzko spolupracuje najmä so Súkromným  centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré je súčasťou spojenej školy.

 

Škola aj Francesco je zároveň poskytovateľom akreditovaného vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov v rámci Slovenska. Viac informácií o jednotlivých organizačných zložkách a súčastiach nájdete v príslušnej sekcii.

Mgr. Eva Turáková

zriaďovateľka-riaditeľkaViac tu: https://www.francesco-skola.com/nasaskola/