Kazuistika v špeciálnej pedagogike

Kazuistika v špeciálnej pedagogike

Ján Hučík, Alena Hučíková.

PF PU 2010.

Pojem kazuistika nie je doteraz jasne definovaný, najčastejšie sa odvodzuje z latinského slova casus (prípad, udalosť, náhoda) vo význame "prvoradý a vyčerpávajúci popis, analýza určitého prípadu, väčšinou jeho genéza a konfontácia s ním. Pojem kazuistika sa používa v lekárstve, psychológii, právnej vede, menej už v sociológii, kde sa vyvinula tzv. case study, ktorá však väčšinou nesleduje zasahovanie do prípadu" (Maříková H. a kol., 1996, s. 477).

Popri už spomínaných odboroch sa kazuistika dostala do teórie i praxe, napr. pedagogických a sociálnych vied, pričom z vied o výchove najviac do odborov špeciálnej a liečebnej pedagogiky. Pôvod slova case study je z angličtiny a označuje sa ním prípadová štúdia (doslovný preklad) alebo monografická metóda. Podstatou case study je koncentrácia pozornosti na jeden objekt, ktorý sa spracováva ako celok zo všetkých relevantných aspektov.

Súčasná domáca i zahraničná odborná literatúra uvádza v kontexte kazuistiky obidva termíny: kazuistika i case study bez toho, aby sa bližšie zaoberala ich vzájomným prepojením. Toto konštatovanie sa nevzťahuje len na oblasť vedeckého poznávania v pedagogike, ale aj na iné spoločenské vedy, ktoré chápu kazuistiku a prípadovú štúdiu ako dve špecifické metódy...