Asistentka (MD)

Mgr. Ivana Kubová

Email: ikubova@autistipresov.sk