VIDEOMODELING

Videomodeling

       Každodenné využívanie IKT a internetu v súčasnosti spôsobuje, že množstvo informácií sa sprostredkúva novými formami. Jednou z nich sú práve inštruktážne videá. Ide o veľmi populárnu a zároveň efektívnu formu, akou sa my všetci učíme nové zručnosti.

       V našej škole využívame pri našej práci rôzne formy vizualizácie (predmety, fotografie, obrázky, symboly, písaný text, gestá, posunky). Video prirodzene poskytuje ďalšiu formu vizualizácie, ktorú sme začali používať vo výchovno-vzdelávacom procese pri vzdelávaní našich žiakov. 

       Inštruktážne videá, ktoré využívame pri našej práci sa však od bežných inštruktážnych videí líšia metodikou, ktorá vychádza z metódy videomodeling, ktorá využíva video ako formu vizualizácie a rešpektuje i ďalšie princípy štruktúrovaného učenia. Takéto inštruktážne videá – alebo video návody pomáhajú orientácii v danej úlohe a jej úspešné zvládnutie. 

       Prvé zmienky o tejto metóde pochádzajú už z konca 80. rokov 20. storočia, avšak podrobnejšie štúdie venované efektivite tejto metódy sú z roku 1999.      

       Metóda videomodeling sa v zahraničí využíva v niekoľkých rôznych oblastiach ako je rozvoj sociálno-komunikačných schopností, nácvik sebaobslužných i praktických zručností, rozvoj hry, ale používa sa taktiež v oblasti riešenia problémového správania.

       Naša škola v rámci projektu Moja práca je moja budúcnosť spolufinancovaného programom Erasmus+ vytvorila v spolupráci s piatimi špeciálnymi školami z EÚ webovú stránku, na ktorej si môžete voľne stiahnuť rôzne inštruktážne videá, ktoré sú vyrobené podľa princípov metódy videomodeling. Na stránke nájdete i bližšie informácie o tejto metóde. Budeme radi, ak sa táto stránka bude využívať a prispeje k šíreniu a využívaniu videomodelingu pri vzdelávaní ľudí s autizmom a/alebo s mentálnym postihnutím. 

 myworkismyfuture.eu/sk/

 

Výhody inštruktážnych videí:

·         prehľadnosť, názornosť a zrozumiteľnosť – vizuálne vnímanie patrí medzi silné stránky ľudí s autizmom

·         kompenzácia ťažkostí s predstavivosťou – jednotlivec dostáva konkrétny návod, čo robiť

·         kompenzácia ťažkostí s nápodobou – pre ľudí s autizmom je častokrát jednoduchšie napodobňovať podľa videa ako podľa iného človeka

·         vnútorná motivácia – samotný počítač alebo tabet je silnou motiváciou; častokrát sa stretávame s prípadmi, kedy osoby s autizmom spontánne opakujú činnosti videné v TV.

 

Riziká inštruktážnych videí:

·         nutný individuálny a tvorivý prístup – každá osoba bude reagovať na video odlišne

·         ide o dlhý a kontinuálny prístup – je potrebné priebežne vymýšľať a natáčať nové videá; dĺžka nácvik práce s inštruktážnym videom závisí od konkrétnej osoby

·         ťažkosti so generalizáciou – môžu nastať problémy pri prenášaní naučenej zručnosti do iného prostredia, respektíve s iným náradím – rigidné sledovanie postupu – neschopnosť variability