Teacch

TEACCH - (skr. ang. Treatment and education of autistic and realated communication handicapped children). Názov tejto metódy môžeme preložiť ako metóda vzdelávania detí s autizmom a príbuznými poruchami komunikácie, avšak na Slovensku je všeobecne používaná a známa jeho skratka TEACCH.

            Program TEACCH je v súčasnosti najrozšírenejším programom používaným pri výchove a vzdelávaní ľudí s autizmom na celom svete. Ide o komplexný prístup, ktorý rešpektuje špecifický profil ľudí s autizmom. Ak hovoríme o TEACCH, hovoríme o štruktúrovanom učení.

Vo svete je TEACCH známy už od 60. rokov minulého storočia. Na Slovensku sa využíva už takmer dvadsať rokov a je i legislatívne ukotvený v štátnom vzdelávacom programe pre deti s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami.

            Svet okolo nás, ktorý je pre ľudí s neurotypickým spôsobom myslenia čitateľný a jasný, je často pre ľudí s autizmom nepochopiteľný a desivý. Program TEACCH sa snaží upraviť prostredie ľudí s PAS tak, aby vedeli čo sa od nich očakáva, ako dlho to bude trvať, kdekedy sa daná aktivita uskutoční a čo bude nasledovať o nej. Takýmto spôsobom sa výrazne darí minimalizovať ich stres a problémové správanie, ktoré je často vyvolané práve neschopnosťou svojmu okoliu porozumieť.

           Pre program TEACCH sú charakteristické tieto postupy:

•        prispôsobenie komunikácie a jej vizuálna podpora

•        poskytnutie inštrukcií vo vhodnej forme – často i vo vizuálnej podobe

•        poskytnutie pomôcok pre orientácie v čase a priestore

•        nácvik všeobecných vzorcov správania pre systematické a rutinné činnosti

•        podpora flexibility

•        poskytovaní pravidiel a pomôcok pre rozhodovanie

•        vysvetľovanie sociálnych súvislostí

             Program TEACCH  zahŕňa:

•        Organizáciu priestoru

•        Individuálny denný plán

•        Systém práce

•        Vizuálnu štrukturalizáciu