HANDLE

H –  holistic

A –  approach to

N –  neuro

D –  develompent

L -   learning

E -  efficiency

V preklade, môžeme tento prístup nazvať ako: Holistický prístup k neuro - vývoju a efektívnemu  učeniu. Ide o systémový pístup, ktorý zahŕňa: fyziologickú konštitúciu, sociálne a rodinné prostredie, životný štýl a dedičnosť, toxicitu, vedomosti z iných disciplín, všetky aspekty vnútorného a vonkajšieho  prostredia.

Handle prístup poskytuje sadu zásad, avšak nie špecifické cvičenia, alebo techniky, ale vidí chovanie ako komunikáciu jedinca, bez snahy toto chovanie maskovať, alebo kontrolovať pred tým, než je pochopený jeho význam. Základným pochopením individuálnych rozdielov v ľudskom chovaní je nedirektívny prístup. Oslovuje klienta, bez ohľadu na vek a predpokladané schopnosti.

Berie v úvahu sociálno – emočné faktory spolu  s fyziologickými vývojovými štádiami a ponúka aktivity, ktoré posilňujú nervový systém a zároveň rešpektujú psychiku jedinca.

Využíva GENTLE  ENHANCEMENT  prístup – teda jemné posilňovanie.

Kľúčom k tomuto prístupu je: zmena svalového napätia, strata schopnosti zaostriť, zmena farby tváre, zmena rytmu v dýchaní, zhoršovanie aktivity potom, ako bola integrovaná, sťažnosti na nutkavé vracanie, točenie hlavy, dezorientácia a iné somatické problémy, červenanie uší.

Pri týchto známkach, pozorovaných na človeku, môžeme predpokladať akýkoľvek stres jedinca, pri komunikácii, cvičení a edukácii, spojenej s prístupom a aktivitami Handle.

Môžeme povedať, že Handle je individuálny prístup, ktorý využíva špeciálne cvičenia k pozitívnemu posilňovaniu nervovej sústavy a teda k náprave  špecifických a nešpecifických porúch, resp. k náprave niektorých symptómov diagnóz  ako: 

- detská mozgová obrna

- rôzne stupne mentálneho postihnutia

- dysfunkcie časti mozgu rôzneho stupňa

- narušenú komunikačnú schopnosť

- traumatické stavy nervovej sústavy

- dyslexia, apraxia, dysortografia  a v niektorých prípadoch strabizmus a iné poruchy vestibulárneho  aparátu.

HANDLE je neinvazívna holistická alternatíva k diagnostike a terapii neurovývojových odlišností zahrňujúcich diagnózy porúch autistického spektra, porúch učenia (dyslexia, dysgrafia), porúch pozornosti, ADHD, porúch vývoja reči, porúch pamäti, porúch správania, DMO, schizofrénie (obsedantne kompulzívne poruchy), depresie, stavov po úrazoch mozgu (mozgových príhodách), Tourettovho syndrómu, CHARGE syndrómu a iných ojedinelých syndrómov.

Východiská HANDLE prístupu

HANDLE stavia na vedecky preukázaných faktoch z radu disciplín (rehabilitácia, psychológia, neurovedy, lekárstvo, špeciálna pedagogika, výživa a pod.). Vychádza okrem iného aj z nasledujúcich poznatkov:

nervový systém je schopný sa neustále adaptovať, štruktúra mozgu je tvarovaná vplyvom stimulácie, ktorú mozog dostáva a mozog je schopný sa zotaviť z chorôb a úrazov,

- pohyb podporený správnou výživou organizuje spracovanie informácií, ovplyvňuje biochemickú rovnováhu v tele a pomáha tvarovať vlastnú štruktúru mozgu,

- nervový systém, zvlášť jeho slabé časti, reaguje stresom na nadbytok stimulácie, systém v strese prestane pracovať

- existuje vzájomná prepojenosť medzi systémami, nepravidelnosti jednom systéme sa môžu prejaviť v iných systémoch.

Každý neurovývojový systém:

- musí byť funkčný

- musí byť schopný spolupráce s ostatnými systémami

- musí pracovať v správnom poradí

- nesmie zasahovať do ostatných systémov v nevhodných okamihoch.

HANDLE pracuje s najmä nasledujúcimi senzomotorickými systémami:

Vestibulárny systém

Vnútorné ucho, kde sídli vestibulárny systém, nie je zodpovedné len za našu schopnosť počuť, ale vďaka nemu sme tiež schopní spracovávať informácie o pohybe, gravitácii, rovnováhe a priestore. Vestibulárny systém je základom pre mnoho ďalších neurovývojových systémov a jeho nedostatočné fungovanie môže spôsobovať problémy prejavujúce sa v mnohých oblastiach, od chybného spracovania sluchových vnemov cez ťažkosti s čítaním až po cestovné nevoľnosti (kinetózy).

Vizuálny (zrakový) systém

To že je zrak dôležitý pre učenie a správanie je dobre známy a uznávaný fakt. Pravidelne sa tiež testuje ostrosť zraku u detí. Ale zdravý zrak znamená omnoho viac než je ostrosť 20/20 (teda ostrosť zraku, keď nie je treba korekcia okuliarmi). Pre úspešné zvládnutie všetkých akademických zručností je nevyhnutne zásadné, aby oči boli schopné sa vo vzájomnej spolupráci zamerať na jeden bod (binokulárne videnie) a pohybovať sa plynulo po riadku slov v texte (očné pohyby).

Taktilný (hmatový) systém

Keď sa pozrieme na ľudské telo, uvedomíme si, aká veľká časť tela je pokrytá kožou. Hmat hrá zásadnú úlohu v tom, ako vnímame sami seba a ako reagujeme na svoje okolie. Dysfunkcia hmatového systému môže viesť k problémom s písaním, so starostlivosťou o telo a so sociálnou interakciou.

Propriocepcia

Propriocepcia je funkcia mozgu spočívajúca v neuvedomelom vnímaní polohy tela v priestore. Pokiaľ mozog dostáva od tela nepresné informácie ohľadom polohy tela v priestore, môže to negatívne ovplyvniť spánok, pozornosť a sociálnu interakciu.

Kinestézia

Kinestézia je vnímanie pohybu. Zapamätávanie si pohybov svalov je čiastočne zodpovedné za úspech dieťaťa v činnostiach ako sú jazda na bicykli alebo písanie.

Diferenciácia

Diferenciácia znamená schopnosť pohybovať jednou časťou tela bez toho, aby sa nekontrolovane pohybovali iné časti tela. Aby mohlo čítať, musí dieťa byť schopné hýbať očami nezávisle na hlave. Aby mohlo dieťa plynulo písať, musí byť schopné od seba navzájom odlíšiť jednotlivé prsty na ruke. Diferenciácia nám tiež umožňuje určiť poradie dôležitosti úloh vo svojej mysli a sústrediť sa na úlohu, ktorú práve máme pred sebou.

Interhemisferická integrácia

Slabé spojenie medzi dvoma stranami mozgu môže byť dôvodom mnohých problémov v akademickej a sociálnej oblasti i v oblasti správania. Je nutné, aby pracovali obe časti mozgu, pretože len tak možno patrične vyvážiť logické myslenie a emócie, detaily a celkový pohľad a dosiahnuť optimálnu úroveň zručností v oblasti reči a učenia sa na všetkých úrovniach.

Využitie HANDLE prístupu

HANDLE je neinvazívna holistická alternatíva k diagnostike a terapii neurovývojových odlišností zahrňujúcich:

- poruchy učenia – dyslexia, dyskalkulia, dysgrafia a ďalšie špecifické poruchy učenia

- poruchy správania, poruchy pozornosti a hyperaktivity (ADHD)

- poruchy pamäti

- autizmus a pervazívne vývojové poruchy

- vizuálno-percepčno motorické dysfunkcie

- apraxie a dyspraxie

- afázia a iné poruchy vývoja reči

- schizofrénie (obsedantne kompulzívne poruchy)

- depresie

- DMO

- stavy po úrazoch mozgu (mozgových príhodách)

- Tourettov syndróm

- CHARGE syndróm

- agenéza Corpus Callosum a mnoho iných problémov centrálneho nervového systému a autonómneho nervového systému.

HANDLE hľadá korene ťažkostí a nesnaží sa len maskovať príznaky. Ponúka klientom a ich rodinám efektívny prístup, ktorý môže bez využitia liekov a zložitých pomôcok efektívne zlepšiť funkcie nervového systému a proces učenia. HANDLE vytvára pre každého klienta individualizovaný program jednoduchých pohybových aktivít, ktoré vyžadujú len niekoľko jednoduchých pomôcok. Prostredníctvom pravidelnej, jemnej a pozvoľnej stimulácie tieto aktivity posilňujú oslabené funkcie a môžu zlepšiť funkcie nervového systému a proces učenia.

HANDLE program je vytvorený na základe informácií získaných behom pozorovacieho vyšetrenia a z podrobného dotazníka a rozhovoru. Behom vyšetrenia sledujeme predovšetkým to, ako klient jednotlivé úlohy vykonáva, pretože to nám dáva informáciu o fungovaní jeho nervového systému a zmyslov. Na základe informácií získaných z vyšetrenia je potom vytvorený tzv. neurovývojový profil, alebo zjednodušene povedané akási mapa toho ako jednotlivé zmysly a nervový systém konkrétnej osoby fungujú a je zostavený program fyzických aktivít. HANDLE program sa skladá približne zo 6 až 13 cvikov a zaberie 15 až 30 minút denne. Tieto aktivity sú jednoduché na vykonanie, ale neurologicky komplexné. Pri ich vykonávaní je dôležité počúvať naše telo a vnímať, kedy dosiahlo hranice stresu. HANDLE prístup stavia na zásadách, že menej je viacej a pomaly je rýchlejšie. Spolu s aktivitami odporučíme aj správnu výživu, ktorá, ako je všeobecne známe, ovplyvňuje procesy v našom tele a fungovanie mozgu.

Každý HANDLE praktik má svoj program a môže odporučiť HANDLE z vlastnej skúsenosti.