SOCIÁLNE ČÍTANIE

Sociálne čítanie je metodika na poznávanie, interpretáciu a primerané reagovanie na zrakové znamenia , symboly, piktogramy, slová a skupiny slov, ktoré sa často objavujú v blízkom prostredí  alebo v širšom kontexte žiakov s mentálnym postihnutím a to bez využívania čítania jednotlivých písmen.

Priaznivci  tohto spôsobu učenia vychádzajú zo skúsenosti, že tzv. klasické školské schopnosti nemusia byť pre žiakov s rôznym stupňom mentálneho postihnutia v ich praktickom živote využiteľné,  a že i u tých žiakov, ktorí si osvojili technické čítanie sa toto čítanie stáva mechanickou záležitosťou, ktorá pre ich komunikáciu  prináša len minimálny efekt.

Sociálne čítanie sa sústreďuje na aspekty poznávania okolitého sveta a skladá sa z troch rozdielnych zložiek:

·  súbor obrázkov a textov (slov )- napr. učebná pomôcka První čtení z nakladateľstva Parta

·  piktogramy, obrázkové symboly – procesuálne schémy zložené z obrázkov, fotografií alebo piktogramov

- slová a skupiny slov, napr. šlabikár Naše čtení

V jednotlivých kategóriách sa sleduje, čo je pre žiaka funkčné. Dôležitý je výber súborov, ale taktiež v akej situácii sa žiak učí. Napríklad,  ak učíme žiaka pracovať s automatom na nápoje, učí sa pojmy ako kakao, čaj, cukor a pod.  Je nutné rešpektovať  individuálne záujmy a potreby žiaka. Vhodnými témami sú potraviny (nakupovanie, rozoznávanie obalov potravín v škole a v obchode), časová orientácia, dopravné značky a symboly, varenie.

Funkcie a význam sociálneho čítania

·  pomáha „vtiahnuť“ žiakov s mentálnym postihnutím do aktívneho života, stimuluje ich vlastné potreby, stávajú sa zodpovednejšími a pomáha im to hľadať možnosti a spôsoby na základe ktorých sa môžu správať nezávisle

·  umožňuje vyučovací proces orientovať na konkrétne životné situácie a prostredie (v obchode, v doprave, v nemocnici, v sebaobslužných činnostiach)

·  umožňuje vyučovací proces vykonávať v spolupráci s rodinou a aplikovať ju v živote rodiny

·  sociálne čítanie je cieľ a prostriedok zároveň - sústredíme sa na také sociálne čítanie, ktoré má pre žiaka zmysel a ktoré je perspektívne

 

Viac na https://www.globalni-cteni.cz/clanek/socialni-cteni/