ABA

Aplikovaná behaviorálna analýza alebo Applied Behavior Analysis (ABA) je metóda terapie pri autizme, ktorá vychádza z vedeckých poznatkov o tom, ako je správanie ovplyvňované prostredím (napríklad ak isté správanie odmeníme, toto správanie sa pravdepodobne bude opakovať). Je založená na analýze správania a je nasmerovaná na proces zmeny správania v zmysle vývinu adaptívneho, prosociálneho správania, a tiež na zamedzenie neprimeraného správania, resp. správania škodiaceho iným a sebapoškodzovania. Základné poznatky a princípy metódy ABA položil B. F. Skinner a ďalší výskumní pracovníci zaoberajúci sa poruchami správania. Ivar Lovaas bol jeden z prvých, kto tieto princípy aplikoval pri deťoch s autizmom, s cieľom vedecky podložiť ich účinnosť. Lovaas začal v 60-tych rokoch minulého storočia v Neuropsychiatrickom Inštitúte Kalifornskej univerzity v Los Angeles intenzívne (30 – 40 hodín v týždni) pracovať s autistickými, väčšinou kognitívne narušenými a nehovoriacimi deťmi a mohol dokázať, že vďaka intenzívnej behaviorálnej terapii sa naučili reč a urobili veľké pokroky v kognitívnej oblasti. V 80-tych rokoch minulého storočia jeho nasledovníci vyvinuli koncept na vyučovanie základných rečových schopností na základe teórie rečového správania B.F. Skinnera („Verbal Behavior, VB"). Mohli tým podstatne znásobiť efektivitu tejto metódy. To, čo bolo pôvodne známe ako „Lovaasova terapia“, bolo nahradené termínom ABA, vrátane foriem ABA/VB.

Moderné metódy ABA sú založené na vypracovaní individuálneho, na dieťa zameraného programu na intenzívnu podporu vo všetkých relevantných vývinových oblastiach a posilňujú budovanie motivácie. Program prebieha v domácom prostredí a pozostáva z intenzívnej terapie. Dieťaťu je k dispozícii tím vyškolených osôb šesť až osem hodín denne, päť až sedem dní do týždňa, pričom individuálna terapia trvá s prestávkami dve až tri hodiny. Tím vedie o terapii záznamy, ktoré sú dôležitým zdrojom informácií o pokroku dieťaťa alebo o akejkoľvek oblasti s ťažkosťami.

Všetky nové zručnosti (nové správanie) sa nacvičujú v rámci postupného nácviku, pričom sa činnosť (napr. umývanie zubov) rozdelí na malé úlohy, ktoré dieťa postupne učíme.

Základným princípom teda je, že učebné obsahy sú rozdelené na malé časti a sú spracovávané postupne. Cieľom je podpora pozornosti, imitačného správania, reči a komunikácie a adaptívnych modelov správania sa, ako aj sociálneho správania.

 

Spracované podľa

https://andreas.sk/files/ABA_co_je_to.pdf

https://autizmus.f84.sk/aplikovana-behavioralna-analyza-aba/