Poplatky

Bankové spojenie: SLSP

Číslo účtu: SK 58 0900 0000 0051 3150 9643 

IČO: 50535421
IČO: 2120363685
 
 
 
 
 

Poplatok sa uhrádza mesačne na číslo účtu SK 58 0900 0000 0051 3150 9643  - SLSP

aktuálne v danom mesiaci do 15-teho. V poznámke uviesť meno dieťaťa kvôli identifikácii, je to veľmi dôležité!

                                          

Z obedu je možné žiaka odhlásiť deň pred neprítomnosťou žiaka do 8:30

Stravu žiaka prihlasuje a odhlasuje rodič – kontakt: p. Tatiana Kollarčíková 0908 642 739.

Vyúčtovanie stravy dostanete v júni na konci  školského roka.

 

Nepovinné terapie

Hipoterapia - 

Biofeedback -

bazén Delňa -