Odborní zamestnanci

Cieľom kontinuálneho vzdelávania je  rozšíriť, rozvíjať, prehĺbiť a aktualizovať odborné a pedagogické vedomosti, zručnosti a profesijné kompetencie na výkon činnosti v oblasti vzdelávania začleňovaním a preventívnej starostlivosti žiakov s autizmom v základných a materských školách u odborných zamestnancov –  školských psychológov, psychológov, špeciálnych pedagógov, školských špeciálnych pedagógov, terénnych špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pedagógov v školách/školských zariadeniach, ktoré využijú pri výkone svojej činnosti s dôrazom na úzku spoluprácu s učiteľmi. 

Odborní zamestnanci získajú základné vedomosti z problematiky autizmu, osvoja si špecifický pohľad a postoj k výchove a vzdelávaniu detí s autizmom, ktorý plne rešpektuje ich silné a slabé stránky, osvoja si terapeutické prístupy využívané pri práci so žiakom s autizmom na Slovensku a  v zahraničí, osvoja si diferenciálno diagnostický prístup a pohľad na pervazívne poruchy, naučia sa pracovať s rodinou dieťaťa s autizmom a naučia sa stratégiám zvládania nevhodného správania.