Krajské autistické centrum Prešov, n.o.

Krajské autistické centrum Prešov, n.o., ktorého zakladateľmi je Prešovský samosprávny kraj a Francesco - regionálne autistické centrum poskytuje sociálne služby klientom s autizmom ambulantnou formou a týždennou pobytovou formou. Vzdelávanie klientov s autizmom je zabezpečené v spolupráci so Súkromnou spojenou školou, ktorej organizačné zložky sú: Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom a Súkromná praktická škola.  Krajské autistické centrum vzniklo dňa 31. 5. 2012   a poskytovať služby klientom začalo 1.1. 2013. 
 

Informácie o Krajskom autistickom centre Prešov, n.o.

Krajské autistické centrum Prešov, n.o., ktorého zakladateľmi je Prešovský samosprávny kraj a Francesco - regionálne autistické centrum poskytuje sociálne služby klientom s autizmom formou týždennou pobytovou a ambulantnou. Vzdelávanie klientov s autizmom je zabezpečené v spolupráci so Súkromnou spojenou školou, ktorej organozačnými zložkami sú: Súkromnoá ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom a Súkromná praktická škola v Prešove.    Krajské autistické centrum vzniklo dňa 31. 5. 2012   a poskytovať služby klientom začalo 1.1. 2013. Centrum vzniklo z naliehavej potreby rodičov detí s autizmom, ktorí v svojom okolí neboli schopní zabezpečiť odbornú komplexnú starostlivosť o svoje deti.  Autizmus je veľmi náročná diagnóza a zmení život a fungovanie celej rodiny. Rodiny detí s autizmom sú izolované, nie je možné bežné fungovanie, kde sa ľudia medzi sebou navštevujú, rodičia i súrodenci sa môžu venovať svojim záľubám. Pri klientoch s autizmom je nevyhnutná 24 hodinová nepretržitá starostlivosť. Nie každá rodina má podmienky na to, aby to fyzicky, psychicky či finančne zvládla.

O klientov vo veku 4 -23 rokov sa v rámci týždennej pobytovej služby stará tím zložený z opatrovateľov,  vychovávateľa a sociálneho pracovníka, pomocného vychovávateľa, ergoterapeuta a inštruktora soc. rehabilitácie. Zabezpečujeme hlavne popoludňajšiu a nočnú službu.

Keďže sa jedná  o špecializované zariadenie, v prístupe a starostlivosti o klienta rešpektujeme v plnej miere jeho deficity, ktoré vyplývajú zo samotnej diagnózy autizmus. Fungovanie zariadenia nie je na komunitnom princípe, ktorý pri tejto diagnóze nie je možný, ale na individuálnom princípe. Preto je starostlivosť o klientov s autizmom finančne náročná, o dvoch klientov sa stará jeden odborný zamestnanec, mnohokrát je aj tento pomer veľký, ideálne je mať k jednému klientovi jedného odborného zamestnanca. Pri starostlivosti o klienta sa využívajú princípy metodík TEACCH a komunikačnej metodiky PECS.

KACP, n.o je financované z dotácií PSK a čiastočne z príspevkov klientov. Po min. 1 roku fungovania zariadenia sa budeme môcť zapojiť do projektov a získavať financie aj z 2%. Zatiaľ je zariadenie vo veľkej miere závislé na príspevkoch od PSK.

KACP, n.o. je od 1.1.2017 poskytovateľom aj ambulantnej formy sociálnej služby, ktorú doteraz poskytovalo Francesco- regionálne autistické centrum. Ambulantná služba sa poskytuje klientom po ukončení povinnej školskej dochádzky, ale aj deťom a žiakom Súkromnej spojenej školy hlavne v popoludňajších hodinách. Ambulantná služba vykonáva najmä sociálnu rehabilitáciu, ergoterapiu, zabezpečuje voľnočasové a relaxačné služby a rôzne podporné terapie.

Vďaka pomoci PSK boli zrekonštruované priestory KACP, n.o, ktoré obýva 6. a 7. posch. budovy, ktorá je majetkom PSK a v správe Strednej umeleckej školy.  Zároveň vďaka pomoci PSK boli priestory, v súčasnosti obývané klientmi KACP, n.o aj zariadené nevyhnutným nábytkom.

Veríme, že toto centrum pomôže tým, ktorí si sami nevedia pomôcť. Veríme, že našim klientom tu vytvoríme nový domov a dočasnú rodinu. Veríme, že rešpektovaním ich handicapu a odborným prístupom ich naučíme čo najlepšie fungovať v našom svete. Ukážeme im, že hoci je pre nich náš svet nepochopiteľný, nemusia sa ho báť.

 

                                                                                                               Mgr. Eva Turáková

                                                                                                                    riaditeľka

 

„Autizmus nie je niečo, čo osoba má, nie je to žiadna ulita, v ktorej je osobnosť uväznená. V škrupinke nie je schované normálne dieťa. Autizmus je spôsob bytia. Autizmus preniká všetkým. Prechádza každou skúsenosťou, celým vnímaním, každým zmyslom, každou emóciou. Autizmus je súčasťou existencie. Osobnosť sa od autizmu oddeliť nedá.“

JIM SINCLAIR