Francesco- regionálne autistické centrum

                  Štatutár: Mgr. Eva Turáková

        Web: www.francesco-skola.com, mail: autisti.skola@azet.sk

        Telefón: 0907 993 941

        Číslo účtu: SK56 0900 0000 0051 3817 5228 (SLSP)

Francesco –regionálne autistické centrum je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2008 a svojou činnosťou je zamerané hlavne na poskytovanie školiacich, vzdelávacích aktivít pre odbornú aj laickú verejnosť v problematike autizmu.

Úzko spolupracuje so Súkromnou spojenou školou a Krajským autistickým centrom Prešov, n.o., s ktorými sídli v rovnakej budove. Činnosti všetkých troch organizácií sa navzájom prelínajú a vhodne dopĺňajú, aby bola klientom s autizmom a ich rodinám zabezpečená čo najväčšia podpora a pomoc.    

Francesco sa každoročne zúčastňuje vianočných trhov, kde sa prezentuje výrobkami klientov s autimom.

Je tiež poskytovateľom kontinuálneho vzdelávania pre odborných i pedagogických zamestnancov pracujúcich s klientelou    autistického spektra akreditovaného Ministerstvom školstva SR.

Francesco každoročne získava granty z projektov, pomocou ktorých sa snaží zlepšovať kvalitu života klientov s autizmom a ich rodín.

Občianske združenie tiež hľadá možnosti v oblasti pracovného zaradenia sa ľudí s diagnózou v rámci autistického spektra. Je zriaďovateľom a prevádzkovateľom Autcafé, kaviarne v centre mesta Prešov, ako chráneného pracoviska ľudí s PAS.